Administration

Assoc. Prof. Dr. Doğan AYDIN (Department Chair)

 

Asst. Prof. Dr. Durmuş ÖZDEMİR (Department Vice Chair)

 

 

Asst. Prof. Dr. Fırat AYDEMİR (Department Vice Chair)

 
Last Update Date: 22 January 2019, Tuesday